Algemene voorwaarden van Palettino

Algemeen:
a. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen evenals op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen met Palettino voor diensten aan of voor Opdrachtgever. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de Opdrachtgever van Palettino geldt niet als een overeengekomen afwijking van deze voorwaarden.
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door Palettino. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Palettino en Opdrachtgever in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigende bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen. Afwijkingen gelden dan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.
c. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Palettino wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Opdrachtgever geeft Palettino bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.

Definities:
Palettino , gevestigd op Paul Windhausenweg 17 te Breda inschrijving K.v.k. Rotterdam onder nummer: 24424531, btw-nummer: NL168634466B01

Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan Palettino mondeling, schriftelijk, via de website van Palettino of op andere wijze, het verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten/ gebruik te willen maken van de door Palettino aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de Opdrachtgever ook aanvrager genoemd.
Overeenkomst: een mondelinge, schriftelijke aanvaarding van aanbod tussen Opdrachtgever en Palettino. Website: de homepage(s) en/of bestanden met informatie in stand gehouden door dan wel voor Palettino op het internet, thans bekend onder de URL: www.palettino.nl.

Bij aanmelding gaat de Opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van Palettino beschreven zoals hieronder:Artikel 1. Overeenkomst/Boeking:
1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever mondeling of schriftelijk een aanbod van Palettino aanvaardt. Na aanvaarding van het mondelinge of schriftelijke aanbod ontvangt de Opdrachtgever van Palettino een schriftelijke bevestiging, per post of email, van de overeengekomen overeenkomst. Bij aanmelding van één van de activiteiten/diensten van Palettino is de overeenkomst definitief nadat de Opdrachtgever ook daadwerkelijk een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van Palettino dat de activiteit of arrangement doorgaat en bevestigd is.

1.3. Afbeeldingen en tekeningen zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor Palettino niet strikt bindend. Aansprakelijkheid voor mogelijke afwijkingen sluit Palettino dan ook uit.
1.4. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
1.5. De eerste uitgebrachte offerte, prijzen en aanbiedingen zijn wederzijds vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven en/of een termijn van aanvaarding bevatten. Al het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van diensten van de website. Palettino is slechts aan de gemaakte offertes, prijzen en aanbiedingen gebonden als de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen de aangegeven termijn wordt bevestigd. Aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend. De Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang Palettino deze niet heeft afgewezen.
1.6. Palettino heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Palettino aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan Palettino kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Palettino. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van Artikel 8 (Aansprakelijkheid). Als het genoodzaakt is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 2. Dienstverlening:
2.1. Palettino zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Palettino richt zich uitdrukkelijk alleen tot de Opdrachtgever van Palettino en niet tot de Opdrachtgever betrokken derden. Palettino staat evenwel niet in voor het bereiken van door Opdrachtgever beoogd resultaat. Als het gaat om informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat Palettino niet in voor de inhoudelijke juistheid.
2.2. Opdrachtgever is gehouden alle door Palettino verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Palettino. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Palettino verstrekte gegevens en informatie.
2.3. De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt Palettino niet in verzuim. Evenmin heeft Opdrachtgever dan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Palettino is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Palettino, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en) en stakingen van personeel van Palettino of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.

Artikel 3. Prijs:
3.1. Prijzen op onze internetwebsite www.palettino.nl zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs die vermeld staat bij onze activiteiten en andere diensten representeren de werkzaamheden, materiaalkosten en personeel. De kosten die Palettino daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2. Palettino is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor diensten en/of materialen die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
3.3. Als Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Palettino kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in artikel 3.2. van dit artikel, dan is Opdrachtgever gerechtigd dit aan te geven binnen 7 werkdagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving van Palettino genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 4. Betaling:
4.1. 100% van de begroting dient 7 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan ( tenzij nadrukkelijk anders in de bevestiging schriftelijk is overeengekomen).
De Opdrachtgever ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor eventuele nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door wijziging in de opdrachtbevestiging.
4.2. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Palettino is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Tevens is de Palettino gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
4.3. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Palettino de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
4.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Palettino en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Palettino onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.5. Als Palettino de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 6% per maand of deel van een maand die aan het begin van volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Als Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaalbedrag, met een minimum van Euro 75,- te vermeerderen met BTW.
4.6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langs openstaan, zelf al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5. Opzegging door Palettino:
5.1. Palettino heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Palettino heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

Artikel 6. Annulering door de Opdrachtgever:
6.1. Indien een aan Palettino gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd volgens onderstaande schema en voorwaarden:
a) bij annulering tot de 14e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 50% van de overeengekomen som;
b) bij annulering op of na de 14e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 100% van de overeengekomen som/begroting.
c) annuleringen worden alleen in schriftelijk of per email in behandeling genomen op werkdagen (maandag t/m vrijdag). Annuleringen buiten deze dagen worden geacht te zijn verricht op de eerst volgende werkdag. Het is niet mogelijk annuleringen telefonisch door te geven.
d) als blijkt dat Palettino toch kosten moet maken dan kunnen deze bovenop de annuleringskosten verhaald worden op de Opdrachtgever.
6.2. De Opdrachtgever wordt te allen tijde geadviseerd om zelf bij haar eigen verzekeringsmaatschappij een evenementen verzekering af te sluiten. Bij gebeurtenissen zoals overlijden, ernstige ziekte en dergelijke is de Opdrachtgever dan gedekt voor de eventuele annuleringskosten/ wijzigingen die de Opdrachtgever Palettino verschuldigd is (Artikel 6 & 7)

Artikel 7. Wijzigingen in het aantal deelnemers
7.1. Wijzigingen tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit:
a) wijzigingen in het aantal deelnemers (meer of minder) zijn tot 10 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit mogelijk. Bijboeken van deelnemers is alleen mogelijk, mits er nog plaats en materiaal is.
b) er wordt een nieuwe factuur gemaakt.
7.2. Wijzigingen binnen 10 kalenderdagen voor aanvang van uw activiteit:
a) wijzigingen in het deelnemers (minder) zijn binnen 10 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit niet meer mogelijk.
b) wijzigingen in het aantal deelnemers (meer) is alleen in overleg mogelijk, mits er nog plaats en materiaal is.
7.3. Wijzigingen worden alleen schriftelijk of per email in behandeling genomen.
7.4. Wanneer er op maat/all in prijzen zijn gemaakt dan geldt artikel 7.1. en 7.2 niet.
7.5. De Opdrachtgever wordt te allen tijde geadviseerd om bij haar eigen verzekeringsmaatschappij een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij gebeurtenissen zoals overlijden, ernstige ziekte en dergelijke is de Opdrachtgever dan gedekt voor de eventuele annuleringskosten/ wijzigingen die de Opdrachtgever Palettino verschuldigd is (Artikel 6 & 7)

Artikel 8. Deelnemers:
8.1. De deelnemer(s) die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit, evenement, arrangement of dienstverlening daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Palettino in overleg van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.
8.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Palettino behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer(s) te verhalen. Restitutie van de som kan worden verleend indien betrokken deelnemer(s) met betrekking tot zijn uitsluiting geen verwijt treft.
8.3 Indien de deelnemer(s) meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van de Palettino dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de begeleider te berichten. Deze begeleider zal ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk – naar tevredenheid van alle deelnemers wordt verholpen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid:
9.1. Indien de deelnemer(s) op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, materieel verlies lijdt, schade veroorzaakt aan materiaal van de Palettino, locatie of derden, dan is de deelnemer(s) en/of Opdrachtgever zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de Opdrachtgever Palettino hiervoor niet aansprakelijk stellen.
9.2. Palettino kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.
9.3. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Palettino en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Palettino kunnen worden toegerekend.
9.4. Palettino is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Palettino en/of diensten (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Palettino.
9.5. Palettino is evenwel niet aansprakelijk voor:
a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Opdrachtgever aan Palettino of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever:
b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Palettino ingeschakelde (niet-ondergeschikte) hulppersonen en of anderen derden:
c) de geleverde prestaties van de door Palettino op verzoek van Opdrachtgever aanbevolen en/of bemiddelde locaties(s)
9.6. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Palettino en de door Palettino ingeschakelde derden voor/door Opdrachtgever geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de desbetreffende overeengekomen som (exclusief BTW).
9.7. Aansprakelijkheid van Palettino voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschaden, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.8. Opdrachtgever is gehouden Palettino schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Palettino en de Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Palettino.
9.9. Als Palettino ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon als hij of zij op grond van deze gedraging door Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf/zijzelf bij de overeenkomst partij.
9.10. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen een maand nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Palettino schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
9.11. De Opdrachtgever vrijwaart Palettino voor alle rechtsvorderingen van derden, evenals schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Opdrachtgever aan Palettino verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 10. Ontbinding:
10.1. Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als Palettino na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan-making zijn, tenzij Palettino ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
10.2. Als Palettino aansprakelijk is jegens Opdrachtgever en/of tot nakoming gehouden, is Palettino voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijkheid oordeel van haar gevergd kan worden. Als Palettino tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Palettino zal wegens deze ontbinding nimmer tot enig schadevergoeding zijn gehouden.
10.3. Palettino kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Palettino zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10.4. Bedragen die Palettino heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11. Overmacht:
11.1. In geval van overmacht aan de zijde van Palettino heeft Palettino het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. Palettino zal de Opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden. Wanneer de situatie van overmacht van Palettino langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijk ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
11.2. Palettino is niet gehouden tot het nakomen van enig verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Palettino en of derden die Palettino voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
11.3. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest, weeralarmen, natuurrampen en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
11.4. Palettino zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

Artikel 12. Publicaties:
12.1. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens Palettino bindt Palettino niet. Het aanbod van Palettino gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 13. Geheimhouding:
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14. Intellectueel eigendom:
14.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden behoudt Palettino zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
14.2. Alle door Palettino verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, foto etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen hem niet zonder voorafgaande toestemming van Palettino worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht of worden aangewend voor vervaardiging van gelijke of soortgelijke objecten en/of producten.
14.3. Palettino behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
14.4. Alle op onze website www.palettino.nl foto’s en inhoud mogen niet zonder toestemming van Palettino gebruikt, gekopieerd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gesteld.
15.5. Alle bescheiden zoals hierboven genoemd zullen eigendom van Palettino blijven. Palettino houdt dan ook het recht voor om te allen tijde opgesomde bescheiden terug te vorderen.

Artikel 15. Klachten:
15.1. Eventuele klachten worden door Palettino slechts in behandeling genomen indien de Opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering deze gebreken aan Palettino heeft doorgegeven en daarbij binnen acht dagen Palettino daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.
15.2. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen te worden ingediend.
15.3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
15.4. Het indienen van de klachten ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Palettino.
15.5. Palettino is tot geen verdere schadevergoeding gehouden dan tot het bedrag waarvoor de levering der goederen en/of diensten waartegen wordt gereclameerd volgens de administratie van Palettino .

Artikel 16. Eigendom goederen:
16.1. Alle gereedschappen en benodigdheden voor de dienstverlening blijven eigendom van Palettino. Indien goederen welke eigendom van Palettino zijn achter blijven, moeten deze door de Opdrachtgever ongefrankeerd aan Palettino geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door de Opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt moeten door de Opdrachtgever aan Palettino tegen kostprijs worden vergoedt.

Artikel 17. Toepasselijk recht / geschillen:
17.1. Op de arrangementen, evenementen, workshops, activiteiten, dienstverlening en overeenkomsten tussen Palettino en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Palettino aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij Palettino en de deelnemer zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.